24hr Hotline   Viber OK
1-858-869-3584
Trang chủDịch VụBảo lãnhLiên lạcTin tức di trú MỹChúng tôi

DI TRÚ: Bảo lãnh Vợ Chồng, Fiancé, Cha Me, Con Cái, ...
 •   Pháp luật kinh doanh
 •   Pháp luật tố tụng dân sự
 •   Luật Ly Dị
 •   Luật Phá sản
 •   Hợp đồng kinh tế 
 •   đòi nợ
 •   Hướng dẫn tất cả giấy tờ về thương mại
Tai nạn xe cộ
Dịch vụ pháp luật & CPA kế toán San Diego
chuyên về bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu đồng tính.
(Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch)


-1-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
(rev. 03/11)
Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho
Trắc Nghiệm Nhập Tịch
100 câu hỏi về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch ghi dưới đây.
Trắc nghiệm công dân được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi ứng viên nhập
tịch tới 10 trong số 100 câu. Ứng viên phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này
.
Trong bài trắc nghiệm nhập tịch, một vài câu giải đáp có thể đã thay đổi vì các cuộc bầu cử hoặc công cử. Khi học thi, bạn
cần tìm hiểu để có các câu giải đáp cập nhật nhất. Vào lúc thi phỏng vấn với USCIS (Cơ Quan Quố Tịch và Di Trú), bạn
nhớ trả lời các câu hỏi này cho đúng với tên các giới chức đang phục vụ. Giám khảo USCIS sẽ không chấp nhận câu trả
lời sai.
Mặc dù USCIS biết là có thể có những câu trả lời đúng khác, ngoài 100 câu trả lời mẫu, tuy vậy các ứng viên được
khuyến khích trả lời các câu hỏi theo như các câu trả lời mẫu đã cho.
CÔNG QUYỀN HOA KỲ
A: Các Nguyên Tắc Của Dân Chủ Hoa Kỳ
1.
Luật cao nhất của quốc gia là gì?

Hiến Pháp
2.
Hiến Pháp có mục đích gì?

thiết lập chánh phủ

mô tả tổ chức chánh phủ

bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ
3.
Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?

Chúng tôi người dân (We the People)
4.
Tu chính án là gì?

một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)

một sự thêm (vào Hiến Pháp)
5.
Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?

Luật Dân Quyền
6.
Kể ra
Một
quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*

tự do ngôn luận

tự do tôn giáo

tự do hội họp

tự do báo chí

tự do thỉnh nguyện chánh phủ
-2-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
7.
Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?

hai mươi bảy (27)
8.
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

thông báo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

tuyên cáo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)
9.
Kể ra
Hai
quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

quyền sống

quyền tự do

quyền theo đuổi hạnh phúc
10.
Tự do tôn giáo là gì?

Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.
11.
Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*

kinh tế tư bản

kinh tế thị trường
12.
“Thượng tôn luật pháp” là gì?

Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

Cả các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.

Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp.

Không ai được ở trên pháp luật cả.
B: Hệ Thống Công Quyền
13.
Cho biết
một
ngành hay phần của công quyền.*

Quốc Hội

lập pháp

Tổng Thống

hành pháp

các tòa án

tư pháp
14.
Cách nào ngăn cản
một
ngành công quyền trở thành quá mạnh?

kiểm soát lẫn nhau

phân quyền
15.
Ai phụ trách hành pháp?

Tổng Thống
16.
Ai làm luật liên bang?

Quốc Hội

Thượng và Hạ Nghị Viện

Ngành Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)
17.
Hai
phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

Thượng và Hạ Nghị Viện
-3-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
18.
Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

một trăm (100)
19.
Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

sáu (6)
20.
Ai là
một
trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả
lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]
21.
Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?

bốn trăm ba mươi lăm (435)
22.
Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

hai năm (2)
23.
Cho biết tên dân biểu của bạn.

Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu
Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại
Quốc Hội.]
24.
Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?

Tất cả người dân trong tiểu bang
25.
Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

(Vì) dân số tiểu bang đó

(Vì) tiểu bang đó đông dân hơn

(Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác
26.
Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

Bốn (4) năm
27.
Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

Tháng Mười Một
28.
Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

Barack Obama

Obama
29.
Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

Joseph R. Biden, Jr.

Joe Biden

Biden
30.
Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

Phó Tổng Thống
31.
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

Chủ Tịch Hạ Nghị Viện
32.
Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

Tổng Thống
33.
Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

Tổng Thống
-4-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
34.
Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

Tổng Thống
35.
Nội các của Tổng Thống làm gì?

Cố vấn cho Tổng Thống
36.
Kể ra
Hai
chức vụ trong hàng nội các.

Bộ Trưởng Canh Nông

Bộ Trưởng Thương Mại

Bộ Trưởng Quốc Phòng

Bộ Trưởng Giáo Dục

Bộ Trưởng Năng Lượng

Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh

Bộ Trưởng Nội An

Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị

Bộ Trưởng Nội Vụ

Bộ Trưởng Lao Động

Bộ Trưởng Ngoại Giao

Bộ Trưởng Giao Thông

Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính

Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

Bộ Trưởng Tư Pháp

Phó Tổng Thống
37.
Ngành tư pháp làm gì?

duyệt lại luật lệ

cắt nghĩa luật lệ

giải quyết tranh cãi (bất hòa)

quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không
38.
Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

Tối Cao Pháp Viện
39.
Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

Chín (9)
40.
Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
41.
Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền.
Một
trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

in tiền

tuyên chiến

lập quân đội

ký các hòa ước
42.
Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền.
Một
trong những quyền này là gì?

cung cấp trường học và giáo dục

bảo vệ dân chúng (cảnh sát)

bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)

cấp bằng lái xe

chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai
-5-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
43.
Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?

Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có
Thống Đốc.]
44.
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải
là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của
vùng lãnh thổ hải ngoại này.]
45.
Hai đảng
chính
của Hoa Kỳ là gì?*

Dân Chủ và Cộng Hòa
46.
Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Đảng Dân Chủ
47.
Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

(John) Boehner
C: Quyền Hạn và Bổn Phận
48.
Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra
Một
trong các thứ đó.

Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).

Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.

Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).

Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).
49.
Một
trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

phục vụ trong bồi thẩm đoàn

đi bầu trong bầu cử liên bang
50.
Cho biết
một
quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

tham gia bầu cử cấp liên bang

ứng cử chức vụ liên bang
51.
Cho biết
hai
quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

tự do phát biểu ý kiến

tự do ngôn luận

tự do hội họp

tự do thỉnh nguyện chính quyền

tự do thờ phượng

quyền mang vũ khí tự vệ
52.
Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

Hoa Kỳ

Lá cờ
-6-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
53.
Khi trở thành công dân Hoa Kỳ,
một
trong những lời hứa của bạn là gì?

từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác

bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ

tuân hành luật lệ của Hoa Kỳ

phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)

phục vụ (công việc quan trọng cho) Hoa Kỳ (nếu cần)

trung thành với quốc gia Hoa Kỳ
54.
Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

Mười Tám (18) và hơn
55.

hai
cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

bầu cử

tham gia một đảng phái chính trị

tham dự vào một cuộc vận động tranh cử

tham dự vào một nhóm hoạt động công dân

tham dự vào một nhóm hoạt động cộng đồng

phát biểu ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử

gọi điện thoại cho nghị sĩ và dân biểu

công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó

tranh cử

góp ý kiến trên một tờ báo
56.
Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?*

15 Tháng Tư
57.
Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

ở tuổi mười tám (18)

ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)
LỊCH SỬ HOA KỲ
A: Thời kỳ Thuộc Địa và Độc Lập
58.
Một
trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

tự do

tự do chính trị

tự do tôn giáo

cơ hội kinh tế

hành xử tôn giáo của mình

tránh sự áp bức
59.
Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

người da đỏ Mỹ Châu

thổ dân Mỹ Châu
-7-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
60.
Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

người Phi Châu

người từ Phi Châu
61.
Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?

vì thuế má cao quá (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)

vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự quản
62.
Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

(Thomas) Jefferson
63.
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?

4 Tháng Bẩy 1776
64.
Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết
ba
tiểu bang.

New Hampshire

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

New York

New Jersey

Pennsylvania

Delaware

Maryland

Virginia

North Carolina

South Carolina

Georgia
65.
Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

Soạn thảo Hiến Pháp.

Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.
66.
Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

1787
67.
Các bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên
một
trong những người viết tham luận.

(James) Madison

(Alexander) Hamilton

(John) Jay

Publius
68.
Một
việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

nhà ngoại giao Hoa Kỳ

thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến

Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ

người viết cuốn lịch “Poor Richard’s Almanac”

khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ
-8-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
69.
Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

(George) Washington
70.
Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

(George) Washington
B: Thời Kỳ 1800
71.
Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?

Lãnh Thổ Louisiana

Louisiana
72.
Nói tên
một
trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.

Chiến tranh 1812

Chiến tranh Hoa Kỳ-Mễ-Tây-Cơ (Mexico)

Nội chiến

Chiến tranh Hoa Kỳ-Tây-Ban-Nha
73.
Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.

Nội chiến

Chiến tranh giữa các Tiểu Bang
74.
Cho biết
một
vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

vấn đề nô lệ

các vấn đề kinh tế

quyền của các tiểu bang
75.
Một
điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)

giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia

lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến
76.
Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

giải phóng nô lệ

giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam

giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam

giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam
77.
Bà Susan B. Anthony làm gì?

tranh đấu cho quyền phụ nữ

tranh đấu cho dân quyền
C: Lịch Sử Cận Đại Hoa Kỳ và Các Thông Tin Lịch Sử Quan Trọng Khác
78.
Cho biết
một
cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

Thế Chiến Thứ Nhất

Thế Chiến Thứ Hai

Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)

Chiến Tranh Việt Nam

Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)
-9-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
79.
Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

(Woodrow) Wilson
80.
Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

(Franklin) Roosevelt
81.
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Nhật Bản, Đức và Ý
82.
Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?

Thế Chiến Thứ Hai
83.
Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Chủ Nghĩa Cộng Sản
84.
Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

(phong trào) dân quyền
85.
Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

tranh đấu cho dân quyền

hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ
86.
Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.
87.
Kể tên
một
bộ lạc da đỏ tại Mỹ.
[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Cherokee

Navajo

Sioux

Chippewa

Choctaw

Pueblo

Apache

Iroquois

Creek

Blackfeet

Seminole

Cheyenne

Arawak

Shawnee

Mohegan

Huron

Oneida

Lakota

Crow

Teton

Hopi

Inuit
-10-
*
Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi
có dấu hình sao (*) mà thôi.
www.uscis.gov
TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN
A: Địa Dư
88.
Cho biết
một
trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

(Sông) Missouri

(Sông) Mississippi
89.
Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Thái-Bình-Dương
90.
Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Đại-Tây-Dương
91.
Cho biết
một
lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Puerto Rico

Quần Đảo Virgin

Đảo Samoa

Quần Đảo Bắc Mariana

Đảo Guam
92.
Cho biết
một
trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại.

Maine

New Hampshire

Vermont

New York

Pennsylvania

Ohio

Michigan

Minnesota

North Dakota

Montana

Idaho

Washington

Alaska
93.
Cho biết
một
trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ.

California

Arizona

New Mexico

Texas
94.
Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Washington, D.C.
95.
Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

(Hải Cảng) Nữu Ước

Đảo Liberty
[Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

Điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ

 • ít nhất là 18 tuổi
 • được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân
 • cư ngụ liên tục 5 năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần 3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất 3 năm)
 • ​có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian
 • người tuân theo các điều luật của Hiến Pháp Hoa Kỳ
 • .bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh ngữ, về lịch sử và về chính phủ Hoa Kỳ
 • người công dân tốt, có tư cách tốt.Yêu cầu cơ bản để xin tình trạng thường trú nhân dưới
diện người tị nạn hay người tị nạn chính trị là gì?

Nếu quý vị là người tị nạn, quý vị có thể nộp đơn xin và nhận đạt
được tình trạng thường trú nhân sau 1 năm kể từ khi quý vị được
tiếp nhận vào Hoa Kỳ dưới diện người tị nạn và quý vị:

 • Đã có mặt thực sự tại Hoa Kỳ trong ít nhất sau 1 năm kể từ khi
    được tiếp nhận dưới diện người tị nạn;
    • Có thể được tiếp nhận vào Hoa Kỳ dưới diện di dân; và
    • Không bị giới hạn nhập cư dưới diện tị nạn.

Nếu quý vị là người tị nạn chính trị, quý vị có thể nộp đơn và nhận
được tình trạng thường trú nhân sau 1 năm kể tử khi quý vị được
cấp tình trạng tị nạn chính trị và quý vị:

 • Đã có mặt thực sự tại Hoa Kỳ trong ít nhất sau 1 năm kể từ khi
    được cấp tình trạng tị nạn chính trị;
    •Tiếp tục là người tị nạn (như định nghĩa trong luật nhập cư) hoặc
    người phối ngẫu hay con của người tị nạn;
    •  Không tái định cư cố định ở bất kỳ quốc gia nước ngoài nào; và
    • Có thể được tiếp nhận vào Hoa Kỳ dưới diện di dân.​


HomePrivacy policyContact usDi trú & bảo lãnhQuốc tịch & thường trúBao Lanh Fiance